Nacházíte se: Oprávněný zákazník > účastníci trhu s elektřinou

účastníci trhu s elektřinou

Kdo je účastníkem trhu s elektřinou?

- výrobci elektrické energie (ČEZ a.s.)
- provozovatel přenosové soustavy (ČEPS a.s.)
- provozovatelé distribuční soustavy (např.JME a.s)
- operátor trhu
- obchodníci s elektřinou
- koneční zákazníci

Koneční zákazníci se dělí na dva typy: konečné zákazníky chráněné a oprávněné.
Nás zajímá oprávněný zákazník a jeho práva:

- právo na připojení svého odběrného zařízení k distribuční soustavě
- právo nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od držitelů licence na obchod s elektřinou
- právo nakupovat elektřinu na krátkodobém trhu
- právo na dopravu takto nakoupené elektřiny


Legislativní normou je vyhláška č.373/2001 Sb Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou.

Důležitým faktorem na trhu s elektřinou je disciplinovaný vztah k dodržování sjednaného odběrového diagramu. Při jeho přečerpání nebo nedočerpání dochází k odchylce, která je operátorem trhu vyhodnocována každou obchodní hodinu a náklady na její vyrovnání přenáší provozovatel přenosové soustavy na zákazníky, kteří odchylku způsobili.

Zákazníci mají dvě možnosti:

1. Vlastní odpovědnost za odchylku.
Zákazník musí zabezpečit:

- uzavření smlouvy o připojení
- uzavření smlouvy o poskytnutí distribuce
- uzavření smlouvy o přistoupení ke společným závazným pravidlům vyhodnocování, zúčtování a vypořádávání odchylek
- nákup elektrické energie od obchodníka s elektřinou
- uzavření smlouvy o přístupu na krátkodobý trh
- řízení vlastní energetické spotřeby tak, aby nedocházelo k odchylkám od diagram


2.Přenesená odpovědnost za odchylku.
Zákazník musí zabezpečit:

- uzavření smlouvy o připojení
- uzavře s obchodníkem s elektřinou smlouvu na dodávku elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a smlouvu na distribuci elektřiny si zajistí sám u provozovatele distribuční soustavy, nebo
- uzavře s obchodníkem s elektřinou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi a zbytek zajistí obchodník.


Doprava elektrické energie je zajištěna provozovatelem distribuční soustavy. S ním se musí uzavřít smlouva o poskytnutí distribuce.A za to se platí.

Platba za distribuci se skládá ze čtyř složek:

- platba za rezervovanou kapacitu je platba za maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí zákazník odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení distribuční soustavy. Oprávněný zákazník se zavazuje tuto rezervovanou kapacitu svým odběrem nepřekročit. Pokud ji překročí, bude mu účtována úhrada ve výši desetinásobku pevné měsíční ceny. Rezervovaná kapacita se sjednává a vyhodnocuje za odběrné místo a dělíme ji na roční a měsíční.
- platba za použití sítí se vztahuje ke skutečně odebrané elektřině z distribuční soustavy
- platba za systémové služby slouží k zajištění provozuschopnosti a spolehlivosti elektrizační soustavy a k zajištění kvality dodávky.Platba je určena součinem spotřeby elektřiny zákazníka a ceny za systémové služby v Kč/MWh.
- platba za jalovou energii je platba za nedodržení hodnoty induktivního účiníku v rozmezí 0,95 až 1.

Kamenný obchod

Firma MONT-EL

Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu Baumax

Telefon : 567 308 063
Mobil : 603 805 568, 602 725 039
E-mail : montel@mont-el.cz


MONT-EL Jihlava
Riegrova 23
586 01 Jihlava

tel.: 567 308 536
fax: 567 217 083
e-mail: montel@mont-el.cz